UGDYMAS » Metodika

Siekiant išsaugoti kiekvieno vaiko unikalumą dirbama pagal GEROS PRADŽIOS ikimokyklinio ugdymo metodiką. Dirbant su 15 vaikučių patogu pritaikyti ir Valdorfo pedagogikos idėjas, M.Montessori ugdymo metodus atskirose veiklose. Siekiant vaikučius ugdyti visapusiškai, auklėtojos domisi pedagogikos naujovėmis, analizuoja patirtį ir dalijasi ja, tariasi su kolegomis.

 

Ikimokyklinio ugdymo metodika „Gera pradžia“ - tai tarptautinis vaikų ugdymo projektas dar žinomas „Step by Step“ pavadinimu.  Lietuvoje vykdomas nuo 1996 metų Atviros Lietuvos fondo (ALF) iniciatyva. „Gera pradžia“ remiasi moderniausiomis šiuolaikinio pasaulio nuostatomis: humanizmu, demokratija, atvirumu ir atsinaujinimu. Taikant iškiliausius pedagogikos ir psichologijos pasiekimus, įgyvendinamas į vaiką ir šeimą orientuotas ugdymas. Pasaulyje šis projektas vykdomas 30 šalių, o Lietuvoje pagal šią programą dirba apie du šimtai darželių ir tiek pat mokyklų.

 

Programos esmė.
Šios ugdymo programos modelis remiasi principais: laisvai rinktis ir priimti atsakomybę bei mokytis savarankiškai ir komandoje.
 „Gera pradžia“ propaguoja vaiko raidą atitinkantį mokymąsi ir ugdymą. Ši programa sukuria sąlygas vaikams tapti aktyviais, gyvenančiais pilnavertį gyvenimą ir mokančiais siekti tikslo suaugusiaisiais, nepamirštančiais kitų ir galinčiais teigiamai veikti savo aplinką. Auklėtojoms rūpi, kad vaikystė būtų “čia ir dabar”. Organizuojant ugdomąją veiklą taikomi aktyvieji mokymo metodai, mokomasi bendraujant ir bendradarbiaujant, vaikai skatinami mąstyti, ieškoti ir atrasti. Kuriama aplinka leidžianti rinktis veiklą, priemones, užduoties atlikimo tempą ir kt. Kertinės sąvokos, kuriomis grindžiama „Geros pradžios“ ugdymo metodika: • bendravimas, • visuomeniškumas, • rūpinimasis vienas kitu, • tarpusavio ryšiai.

 

Vaikas ir tėvai.

„Geros pradžios“ pagrindinis privalumas - visas dėmesys koncentruojamas į vaiką ir į jo šeimą. Vaikystė pripažįstama savaimine vertybe ir leidžiama ją išgyventi. Vaikui leidžiama būti tokiu, koks jis iš tikrųjų yra. Mokymas nevyksta pagal griežtai reglamentuotas programas, kuriose būtų numatytas pamokos ar užsiėmimo turinys. Čia vaikai patys siūlo užsiėmimų temas. Jei vaikas ryte pradeda pasakoti apie kažkada matytą reiškinį ir visi susidomėję klausosi, diena gali būti paskirta tos temos gvildenimui. Ir ši tema bus plėtojama tiek, kiek vaikams tas bus įdomu. Tai leidžia  laiku pastebėti, kuo vaikas domisi, kas jam geriau sekasi, kur būtina padėti. Galimybė vaikams savarankiškai apsispręsti ir pasirinkti apie ką kalbėti, ką veikti, kokias priemones naudoti, kaip rengtis yra vienas pagrindinių „Geros pradžios“ principų, siekiant ugdyti laisvą, nesuvaržytą asmenybę, kuriai būtų nuolat įdomu sužinoti ką nors naujo. Ugdymo metodikoje „Gera pradžia“ ypatingas vaidmuo tenka tėvams, kurie yra svarbiausi patarėjai, padedantys geriau pažinti kiekvieną vaiką. Tėvai „Geros pradžios“ darželiuose yra pilnaverčiai bendruomenės nariai. Jie kviečiami vaikams papasakoti apie savo profesiją bei pomėgius. Dažnai, tai padeda vaikams geriau suprasti vieną ar kitą nagrinėjamą temą bei vieni kitus.

 

Ugdymo turinys ir metodika derinami su vaiko amžiumi ir raida.